Projekti

Projekti u kojima sudjeluje naša škola

CARDS 2003: Uspostava agrokemijskog laboratorija

Program CARDS (Community Assistence for Reconstruction, Development and Stabilisation) u prijevodu znači Pomoć Zajednice u obnovi, razvoju i stabilizaciji. Ono predstavlja program tehničko-financijske pomoći Europske unije. Upravljanje Projektima u Hrvatskoj obavlja Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj. Pomoć se dodjeljuje za unaprijed isplanirane i razrađene projekte a na temelju natječajne procedure Europske komisije.

ŠTO JE CARDS?

Krajem 2005. godine Europska komisija raspisala je natječaj u sklopu Programa CARDS 2003 pod nazivom Upgrading of vocational and training schools (Unapređivanje strukovnih škola). Ciljevi tog natječaja bili su:

 • povećati partnerstvo među institucijama uključenim u tržište rada i planiranje strukovnog obrazovanja
 • nadogradnja didaktičke opreme, razvijanje strukovne i trening vještine i stručnost svojeg osoblja
 • promoviranje razmjene i širenje dobre prakse i podupiranje
 • poticanje škola na međusobnu potporu pri poboljšanju kvalitete nastavnog procesa

Minimalni iznos za koji su se škole mogle natjecati iznosio je 100.000,00 EUR a maksimalni 300.000,00 EUR.

Projektni tim Srednje poljoprivredne i tehničke škole osmislilo je projekt pod nazivom USPOSTAVLJANJE AGROKEMIJSKOG LABORATORIJA I UMREŽAVANJE PARTNERSKIH ŠKOLA PUTEM ZAJEDNIČKE BAZE PODATAKA.

Partneri u projektu su:

 • Srednja tehnološko-kemijska škola iz Karlovca
 • Srednja poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanko Ožanić iz Zadra
 • Zavod za tlo Republike Hrvatske iz Osijeka


KOJI SU CILJEVI PROJEKTA?

 1. Umrežavanje tri partnerske škole putem zajedničkog web portala radi međusobne razmjene znanja i iskustava
 2. Stvaranje baze podataka kao novog načina učenja u izvođenju praktične nastave. Rad i učenje pomoću baze podataka omogućava učenicima da budu u korak sa znanstveno-tehnološkim razvojem korištenjem novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija
 3. Opremanje agrokemijskog laboratorija u suradnji sa Zavodom za tlo iz Osijeka
 4. Projektnim aktivnostima, osim na učenike i nastavnike partnerskih škola, djelovati u smjeru jačanja interakcije srednjih strukovnih škola i gospodarskih subjekata koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, na način da će koristiti znanja i vještine učenika i nastavnika i analize dobivene obradom uzoraka zemlje u agrokemijskom laboratoriju prilikom načina gospodarenja tlom.


ZAŠTO AGROKEMIJSKI LABORATORIJ?

Rast, razvitak i tvorbu visokih prinosa usjeva uz dobar kvalitet osigurava tlo kao supstrat biljne ishrane i izvor većine od 16 neophodnih elemenata. To je vrlo kompleksan sistem koji čine kruta, tekuća, plinovita i živa faza od kojih svaka utječe na raspoloživost biljnih hraniva. Uz to, tlo nije nipošto nepresušan resurs i ne osigurava prirodnim procesima dovoljnu količinu hraniva za visoke prinose pa je potrebno vratiti iznešene elemente urodom. Prema tome, bez vraćanja elemenata ishrane u tlo, odnosno gnojidbe, tlo siromaši i prinos pada.

Precizan proračun iznošenja i unošenja hraniva u tlo, praćenje visine prinosa i redovite analize tla mogu pomoći u planiranju i proračunu potrebne gnojidbe. A to je upravo moguće postići analizama u agrokemijskom laboratoriju.

Nakon uspješne suradnje sa Zavodom za tlo iz Osijeka kada je Srednja poljoprivredna i tehnička škola poslužila kao logistika pri provedbi projekta Zavoda za tlo ''Kontrola plodnosti tla'' nametnula se ideja sama od sebe da i mi kao škola oformimo laboratorij te vrste. Opremanjem školskog laboratorija učenici i nastavnici stjecati će vještine u praktičnom radu. Pored toga, škola će moći sudjelovati u provođenju zajedničkih projekata sa visokoškolskim institucijama, zavodima, institutima i drugim strukovnim školama.

Radom u suvremeno opremljenom laboratoriju učenici Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu će surađivati s poljoprivrednicima, obiteljskim gospodarstvima i gospodarskim subjektima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Na taj način omogućava se ostalim sudionicima pruža mogućnost korištenja prijedloga, savjeta i tehnologije koju kao takvu moće ponuditi Srednja poljoprivredna i tehnička škola u Opuzenu.


ZAŠTO PORTAL I BAZA PODATAKA?

Promjena i modernizacija obrazovnih sustava u srednjim školama je navedena kao prioritet i u Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005.-2010. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Zato je podizanje standarda obrazovanja u strukovnim školama, jedan od općih ciljeva ovoga projekta.

Drugi specifični cilj ovog projekta je uspostavljanje mreže partnerskih strukovnih škola radi međusobne razmjene znanja i iskustava, a time i poboljšanja kvalitete izvođenja nastavnog programa u školama. Baza podataka predviđena je kao model suradnje i umrežavanja škola radi razmijene informacije, znanja i vještina učenika.

Za vrijeme trajanja projekta kroz bazu podataka povezat će se partnerske škole Opuzen, Zadar i Karlovac. Međutim budućnost baze podataka vidimo u povezivanju poljoprivrednih i ostalih strukovnih škola Republike Hrvatske koje će na bazu podataka slati rezultate praktične nastave, prakse, projekata

Uspostavljanje zajedničke baze podataka poslužit će i za razvoj modernog pristupa obrazovanju i usavršavanju u srednjim strukovnim školama. Omogućujući učenicima kvalitetnu praktičnu obuku na opremi i stjecanje znanja u komunikacijsko-informacijskim tehnologijama (baza podataka) stvaraju se preduvjeti za kvalitetno obrazovane ljude koji izlaze iz strukovnih škola i pripremaju se za: rad u struci, pokretanje vlastitog poslovanja ili odlazak na daljnje obrazovanje i/ili usavršavanje na fakultete ili visoka učilišta.

 


IZVJEŠĆE NA KRAJU IMPLEMENTACIJSKOG PERIODA PROJEKTA

Srednja poljoprivredna i tehnička škola osnovana je 2003. godine. Na samom početku susrela se sa svim prednostima i nedostacima strukovnog obrazovanja. Potreba modernizacije strukovnog obrazovanja, tješnje povezivanje s tržištem rada, razvijanje partnerstava među školama i procesa doživotnog obrazovanja nastavnika u startu su se iskristalizirali kao imperativ daljnjeg razvoja škole. Kao jedina poljoprivredna škola u županiji, odlučila je osnovati, opremiti i voditi agro-kemijski laboratorij za analizu tla za kojim postoji velika potreba. Postojanje laboratorija je jedan od uvjeta za ostvarivanje jednog od županijskih strateških ciljeva - razvoj poljoprivrede za koju postoje vrlo dobri uvjeti. Većina poljoprivrednika ne prepoznaje dobrobiti analize tla pri planiranju razvoja svojih imanja, te će se osnivanjem laboratorija u školi, učenicima omogućiti stjecanje praktičnih vještina, a poljoprivrednicima otvoriti mogućnost boljeg planiranja rasta i prinosa poljoprivrednih kultura.

 

Ciljevi:

 • osnovati, opremiti i voditi laboratorij za analizu tla;
 • osnovati mrežu partnerskih poljoprivrednih srednjih škola iz različitih županija kako bi mogle razmjenjivati znanja, iskustva i dobre prakse te poboljšati obrazovne programe u školama;
 • razviti moderne pristupe obrazovanju usmjerene na učenike/ce razvijanjem zajedničke baze podataka o učeničkim projektima sve tri partnerske škole;
 • ojačati suradnju strukovnih škola s različitim dionicima (poslovnim subjektima, lokalnom i regionalnom upravom i samoupravom, državnim tijelima, visokim školstvom i institutima)

Aktivnosti:

 • osnivanje nadzorne grupe za nadgledanje provedbe projektnih aktivnosti i osnivanje operativne radne grupe za provedbu aktivnosti (grupe osnovane, redovito se sastajale i djelovale)
 • nabavka laboratorijske opreme (od atomskog apsorpcijskog spektrofotometra do laboratorijskog stakla)
 • rekonstrukcija prostora za laboratorij u skladu s tehničkim zahtjevima, prostor osposobljen
 • nabavka domaće i strane stručne literature potrebne za rad nastavnog osoblja i učenika/ca u laboratoriju
 • trodnevna studijska posjeta dvoje profesora/ica i četvoro učenika/ca Prirodoslovnoj školi u Karlovcu zbog proučavanja rada školskog laboratorija
 • kreiranje i održavanje web stranica škole
 • kreiranje i održavanje portala partnerskih škola koji sadržava bazu podataka o 15 učeničkih projekata, 5 zajedničkih projekata učenika/ca iz partnerskih škola u planu
 • dvotjedna obuka profesorice u Institutu za tlo u Osijeku o načinu vođenja laboratorija za tlo
 • priprema i distribucija 1 000 letaka o projektu i partnerskim školama, 2 000 brošura o novom agro-kemijskom laboratoriju za poljoprivrednike, poljoprivredne tvrtke i poljoprivredne zadruge te 100 postera o mreži za ostale poljoprivredne škole
 • održavanje jednodnevne radionice za učenike/ce partnerskih škola koji su predstavili vlastite projekte na kojem je sudjelovalo 10 profesora i 40 učenika
 • održavanje obrazovnog seminara u Opuzenu za različite dionike (partnerske škole, fakultete, poljoprivrednike, poljoprivredne zadruge, poljoprivredne tvrtke, institute, lokalnu i regionalnu upravu i samoupravu) sa slijedećim temama: Nove komunikacijske tehnologije u obrazovnom sustavu, Dobre prakse u suradničkim modelima, Utjecaj analize tla na rast i prinose, na kojem je sudjelovalo oko 100 sudionika
 • priprema i tiskanje newslettera za tri partnerske škole s informacijama o projektu i provedenim učeničkim projektima - izlazi kvartalno

Rezultati:

Iako agro-kemijski laboratorij za analizu tla još nije operativan zbog nedostatka laboratorijskog namještaja, nabavljena je sva potrebna laboratorijska oprema i literatura za knjižnicu koja se formira uz laboratorij. Prostor za laboratorij je renoviran i spreman za početak rada. Jedna profesorica je bila na treningu za stjecanje potrebnih vještina za vođenje laboratorija u Institutu za tlo u Osijeku, svoja iskustva je prenijela i drugim profesorima u školi. Budući rad laboratorija je oglašen u zajednici i uspostavljene su veze s poslovnim entitetima koji će koristiti laboratorij u budućnosti te tako omogućiti učenicima/cama stjecanje praktične vještine u laboratorijskom radu.

Uspostavljena je čvrsta mreža triju partnerskih škola izgrađena studijskim putovanjem u Karlovac te za vrijeme radionice za učenike/ce i seminara za sve dionike u Opuzenu. Predstavljanjem svojih projekata na radionici i međusobnim evaluiranjem pod mentorstvom profesora/ica, prezentiran je novi model projektno orijentiranog podučavanja i suradnje između strukovnih škola, ne samo na razini suradnje nastavnog osoblja, nego i učenika/ca.

Uspostavom web stranice škole s portalom za mrežu poljoprivrednih škola kao i s bazom podataka učeničkih projekata koja trenutno sadržava 15 projekata, omogućena je upotreba IT tehnologija koje učenicima/cama pružaju veću konkurentnost na tržištu rada. Funkcionalnom bazom podataka omogućena je razmjena znanja i ideja između različitih škola, što poboljšava razinu obrazovanja.

Dvodnevni seminar je okupio različite dionike te doprinio podizanju svijesti o potrebi suradnje strukovnih škola i različitih dionika u društvu, te ih zainteresirao za daljnju suradnju.

Tiskani letci, brošure i posteri su podigli vidljivost projekta, te naglasili mogućnosti suradnje s poljoprivrednim školama.

Pouke proizašle iz provedbe projekta:

"Projekt nije Biblija", ohrabrili su nas na početku implementacije projekta. I doista nije. Uzevši u obzir vremensku distancu između trenutka pisanja prijedloga projekta i vremena provedbe koja je trajala čitavu godinu za pretpostaviti je bilo da će se neke okolnosti promijeniti.

Zainteresiranost za projekt varirala je ovisno o aktivnosti koju smo provodili.

 1. U nekim slučajevima projekt je smatran teretom, financijskim i organizacijskim;
 2. Ponekad nam se činilo da na silu provodimo određene aktivnosti;
 3. Financijski nismo popraćeni niti jednom institucijom već smo se financirali vlastitim sredstvima, odnosno štednjom na svim poljima (nastavno osoblje nije išlo na seminare, putni troškovi su kasnili, nismo kupovali didaktički materijal);
 4. Zaposlenici škole različito su gledali na projekt;
 5. Partneri u projektu bili su različito "zagrijani" za suradnju s nama; s jedne strane imali smo visoko zainteresirane partnere koji su donosili zaključke, nametali rješenja, ideje, rješavali probleme, a s druge imamo partnere koji su promatrači;
 6. U Zavodu za tlo su nam rekli da je najlakši dio nabavka opreme; slijedi pribavljanje dopusnice od Ministarstva, legalizacija laboratorija, kupnja repromaterijala, kupnja ostatka laboratorijskog namještaja;
 7. Za bazu podataka potrebno je dodatno motivirati ostale poljoprivredne i srodne strukovne škole na sudjelovanje u popunjavanju baze.

Sve to znači da za nas nastavak slijedi...

 

Prednosti sudjelovanja u projektu su ogromne.

 1. Upoznali smo mnoštvo ljudi i trajno ih vezali suradnjom, simpatijama, poslovnim mogućnostima uz našu mladu školu;
 2. Respektabilno je osvojiti ovakav natječaj kad je opća fama da je takve natječaje nemoguće dobiti;
 3. Za školu su se zainteresirale mnoge institucije i pojedinci: Sveučilište u Dubrovniku, Agronomski fakultet u Zagrebu, Agronomski fakultet u Mostaru, privatni laboratoriji, poljoprivrednici zainteresirani za analize tla.

Rekli bismo da je najteže iza nas. Prošao je period ubitačnog ritma pokušavanja ostvarenja zadanog, uz stalni monitoring institucija (CFCU, IFOA, DEK, Uprava Škole) i projektni tim škole odahnuo je nakon godinu i pol. Da moramo sve ispočetka ne bismo mijenjali ciljeve, ne bismo mijenjali aktivnosti već bismo mijenjali indikatore koje bismo realnije postavili.

Voditeljica projekta: Ivana Filipović

Dokumenti