Katalog informacija

Vaše pravo na informaciju

Opće informacije

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži slijedom poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

pisanim putem na adresu: Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Trg Opuzenske bojne 5, 20355 Opuzen

elektroničkom poštom na adresu: info@ssopuzen.hr

na broj fax-a: 020/ 672 690

donijeti osobno u Školi radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

 

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Škola uskratit će pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.