Objavljujemo N A T J E Č A J za upis u 1. razred srednje škole za školsku godinu 2019./2020. za zanimanja:

1. Agroturistički tehničar

2. Komercijalist